ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
๑. ข้อมูลทั่วไป
            โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ตั้งอยู่เลขที่– หมู่ที่ ๑ ตำบลจุมจัง  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๑๐  โทรศัพท์ ๐๔๓๑๓๕๑๓๔  โทรสาร ๐๔๓๑๓๕๑๔๕  E-mail: jpfollowstudent@gmail.com
Website http://www.jprs.ac.th  สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.กาฬสินธุ์  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๙  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๕ ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๑ งาน  ๔๕ ตารางวา
          ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  เริ่มดำเนินการเบื้องต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙โดยความร่วมมือของชาวตำบลจุมจังและตำบลเหล่าไฮงาม ได้ร่วมบริจาคเงิน ที่ดินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแรงกายแรงใจ เพื่อก่อสร้างโดยเริ่มต้นจากอาคารเรียนชั่วคราว ๘ห้องเรียน ๑หลัง โดยนายแก้ว  สุไชยชิต เป็นตัวแทนประสานงานให้ได้มาซึ่งที่ดินพร้อมเอกสารสิทธิ์ และมีคณะกรรมการ ผู้ดำเนินการ ตัวแทนประชาชน ร่วมในการประสานงาน ประกอบด้วย
              ๑. นายอุ้ย  นิลมาตย์                    กำนันตำบลจุมจัง
              ๒. นายสาร  พิมพนิวาส                 กำนันตำบลเหล่าไฮงาม
              ๓. นายกลม  แสงฤทธิ์                   ผู้ใหญ่บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑
              ๔. นายกิ่ง  ศัตรูพ่าย                     ผู้ใหญ่บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒
              ๕. นายแก้ว  สุไชยชิต                   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
              ๖. นายวงศิลป์  เจริญแสน              ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
              ๗. นายบุญช่วย  สุไชยชิต               อาจารย์โรงเรียนบัวขาว
              ๘. นายเพียร  ศรีพลอย                  ครูใหญ่โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
              ๙. นายทอง  ลือฉาย                     ครูใหญ่โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
              ๑๐. นายเกิด  ปรุงหอม                  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกลาง
              คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการจนได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.ศ.๑) มีจำนวนนักเรียน ๔๘ คน เป็นสาขาโรงเรียนบัวขาว โดยแยกชั้นเรียนมาจากโรงเรียนบัวขาว จำนวน ๒ ห้องเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนบัวขาว  สาขาจุมจัง” ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลจุมจังและตำบลเหล่าไฮงาม และเขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีครู – อาจารย์ ปฏิบัติการสอน จำนวน ๙ คน  คือ
              ๑. นายพิมพ์  ศัตรูพ่าย                  รักษาการครูใหญ่และสอนวิชาหน้าที่พลเมือง  ศีลธรรม
              ๒. นายประมูล  นนท์จุมจัง              สอนวิชาภาษาไทย
              ๓. นายประจักษ์  ลือฉาย               สอนวิชาภูมิศาสตร์
              ๔. นายไมตรี  ศรีรังษ์                    สอนวิชาคณิตศาสตร์
              ๕. นายอำนาจ  ใจทาน                  สอนวิชาวิทยาศาสตร์
              ๖. นายปานทอง  สุไชยชิต              สอนวิชาเลขาคณิต
              ๗. นายนาถ  สุไชยชิต                   สอนวิชาภาษาอังกฤษ
              ๘. นายแสงอาทิตย์  ศิริกิจ              สอนวิชาดนตรี
              ๙. นายไกรสร  ลิ้ศิริจรรยากุล           สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
              คณะครู - อาจารย์ดังกล่าวได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้เพียง ๑ ปี จึงได้มีการเปลี่ยนไปเรียนที่โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
              ปี  พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนมีความพร้อม  จึงได้ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลให้ชื่อว่า “ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์”  เมื่อวันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๒๓ ในปีแรกเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๒ ห้องเรียน  มีครูปฏิบัติหน้าที่สอน  จำนวน  ๔ คน  คือ
               ๑. นายประชัน  เบ้าจังหาร              ตำแหน่งครูใหญ่
   ๒. นายฤกษ์มนตรี  สุไชยชิต            ปฏิบัติการสอน
               ๓. นายมนู  ชิณโสม                      ปฏิบัติการสอน
               ๔. นายอนุสรณ์  จีระสมบัติ             ปฏิบัติการสอน

                ปี พ.ศ.  2537  เปิดการสอนชั้น ม. 4  เป็นปีแรกและเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในปี  พ.ศ.  2539  จนถึงปัจจุบัน