ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิ ขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล วัฒายุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร สายสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2546 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ เขจรแข
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2541 - พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ทักษิโณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2539 - พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายชารี ภูแข
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2535 - พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2534 - พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายมณี ไชยหนองแข้
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2532 - พ.ศ.2534
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิชย์ ติชาวัน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2529 - พ.ศ.2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประชัน เบ้าจังหาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2523 - พ.ศ.2529