คณะผู้บริหาร

นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายปัญญา ภูมั่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ ภูวิจารย์
รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ