วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน
------------------------------------------ปรัชญาโรงเรียน
-------------------------------------------
ปญฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

“ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”