กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประมวล อุทัยแสง
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุดาวรรณ บุ่งนาแซง
ครูชำนาญการ

นางณัฎฐชา สระใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหนึ่งฤทัย คำไหล
ผู้ชวยครู(วิชาเอกคณิตศาสตร์)