ลูกจ้างโรงเรียน

นายคงวิทย์ สุไชตชิต
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

นางชนน์ชนก โสระธิวา
ผช.การเงินและการบัญชี

นายสุขสวัสดิ์ สร้อยเสนา
ภารโรง

นายสอนนรินทร์ วรรณสา
ภารโรง

นางฐานิตา สร้อยเสนา
แม่บ้าน

นางฐิติวรรณ สุสาระโพธิ์
แม่บ้าน