คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิเดช ธารวาวแวว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครพนธ์ เสนาหาร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉันทิกา สุริโยชัย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร์ นิลนิตย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายกวินท์ แสงโคตร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวนาถ อุคำ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา สารคำ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริญญา กัณหาณะวงศ์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิณี นิลนิตย์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามณี จุดดา
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1 ปีการศึกษา 2564