กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรพงศ์ นนท์จุมจัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุจิตรา ภูวิจารย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพีระศักดิ์ โชติจำลอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณิภา มาลาหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญรัตน์ ทิพเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภารัตน์ เนินเขา
ครูชำนาญการ

นางวาสนา บุญชิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปฎิภาณ พานทอง
ผู้ช่วยครู(วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา)