กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายคมปกรณ์ การพิรมย์
ครู คศ.1

นางเยาวลักษณ์ ภูชุม
ครูชำนาญการ

Mrs.Linfenywy Clarice
ครูต่างประเทศ(สอนภาษาอังกฤษ)