กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพิรุณ ศัตรูพ่าย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสงค์ อัฒะจักร
ครูชำนาญการพิเศษ