กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกฤติยา พันธุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปัณณทัตชติภูมิ แสนพวง
ครู คศ.1

นายสรวิชญ์ ไถวศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภควรรณ ชรารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ