ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
         โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

    1.นาย ไชยพล คนหาญ ม.6/1 คณะมนุษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สาขสภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    2.นางสาว ณัฐวิภา กางนาน ม.6/1 คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    3.นายศิวนาถ อุคำ ม.6/1  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก   (หลักสูตร 2 ปี ปวส.)
    4.นางสาว ชุติมน ลมวิชัย ม.6/1  วิทยาลัยเทคนิคหนองเรือ  หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่(ทุนโรงงานน้ำตาล)  สาขา การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม(ปวส.2ปี)
    5.นาย บดินธนกร การะกูล ม.6/1  วิทยาลัยเทคนิคหนองเรือ  หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่(ทุนโรงงานน้ำตาล)  สาขา การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม(ปวส.2ปี)
    6.นางสาวภาวิณี นิลนิตย์ ม.6/1  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
    7.นางสาว พรประภา ขจรกิจ ม.6/1  วิทยาลัยเทคนิคหนองเรือ  หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่(ทุนโรงงานน้ำตาล)
สาขา เทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม(ปวส.2ปี)
    8.นายสุวิทย์ แสงธรรมกิจกุล ม.6/1 
          -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์
          -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะนิติศาสตร์
          -วิทยาเทคนิคหนองเรือ สาขาการจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (ป.ว.ส.)
     9.นางสาวจุฑามณี จุดดา ม.6/1
         - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   สาขาสาธารณสุขชุมชน
         - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร   คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
         - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
         - มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   สาขาความปลอดภัยทางอาหาร
      10.นาย พีระภัทร สีหามาศ ม.6/1   วิทยาลัยเทคนิคหนองเรือ   หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่(ทุนโรงงานน้ำตาล)
สาขา การจัดการคลังสินค้าเเละการกระจายสินค้าเกษตร   อุตสาหกรรม(ปวส.2ปี)
      11.นางสาว ศิริประภา มหาไชย ม6/1   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ(WIL)
       12.นาย ชัยธวัช พรมราช ม.6/1   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    คณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขา พลศึกษา
       13.นางสาวศศิธร มัธหา  ม.6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ  รอบPortfolio
       14.นางสาว ชลธิชา พรมวงษ์ ม.6/1
            - คณะพยาบาลศาสตร์  มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
            - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาลัยเวสเทิร์น
            - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาลัยพะเยา
        15.น.ส.ศุภนิดา ป้องศรี ม.6/1   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

        16.นายนัทธพงษ์ สิมพันธ์ ม.6/1
              -มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขา พัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม
              -มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขา คหกรรมศาสตร
ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่ เพจโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ตามลิ้งนี้ (2) Facebook

โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 114 ครั้ง