ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   กระทรวงมหาดไทย
จะได้เปิดรับสมัครนักเรียน   ขั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ  ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
     ม.1 -รับสมัคร วันจันทร์ ที่ 13- 17  มีนาคม 2566 สถานที่รับสมัครหน้าห้องวิชาการอาคาร
     ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

2. วันเวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
      ม.4 -รับสมัคร วันจันทร์ ที่ 13 - 17 มีนาคม 2566
      สถานที่รับสมัครหน้าห้องวิชาการอาคาร
       ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 หน้าห้องวิชาการอาคาร 1

4. สอบจัดห้อง ม.1-ม.4 ในวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00-12.00 น.)

5. ประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

6.มอบตัว/รายงานตัว ม.1 และม.4 ในศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566
วิชาการอาคาร 1 ให้นักเรียนนำผู้ปกครองมาด้วยทุกคน)
08.30 - 12.00 น. หน้าห้อง

7.เปิดภาคเรียน1/2566 ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ม.1-ม.6 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
(เวลา 08.30-12.00 น.)

8.หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
      1. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
      2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา / สำเนาทะเบียนบ้านมารดา / สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
(ให้รับรองสำเนาถูกต้อง)
      3.หลักฐานการจบ ป.6,ม.3 (ปพ. 1) หรือ ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)
      4. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด ) กรณีบิดามารดาหย่าร้างหรือเสียชีวิต
      5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 แผ่น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 128 ครั้ง