ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลวงปู่แบน ธนากโร โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยฯ ปีการศึกษา 2565
       โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนหลวงปู่แบน ธนากโร โดย มูลนิธิกรุงเทพประกัยภัย ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 คน ได้แก่ 
         1.นายศิวนาถ อุคำ                 คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
         2.นายนัทธพงษ์ สิมพันธ์         คณะศิลปศาสตร์          มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
         3.นางสาวจิรัชญา  อุกาวงษ์     คณะบัญชี                   
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
         4.นางสาววลัยพรรณ พิลายนต์ คณะศิลปศาสตร์          มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

         5.นางสาวเต็มตอง พลคีรี         คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
    
     
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร) วัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว ริเริ่มโดยหลวงปู่แบน  ธนากโร อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ และคุณชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) เห็นความยากลำบากชาวบ้านในพื้นที่  ทั้งนี้  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เริ่มให้ทุนการศึกษารุ่นแรก  ในปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันรุ่นที่ 29  รวมระยะเวลา 29 ปี จำนวนผู้ได้รับทุนนี้ ทั้งหมด 747 คน

      โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
           1.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
           2.เพื่อให้นักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
           3.เพื่อให้นักเรียนทุนมีจิตสำนึก มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อาทิ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ให้ทุนการศึกษา
           4.เพื่อให้นักเรียนทุนนำความรู้ที่เล่าเรียนทำประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
           5.เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้มีบทบาท และส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนทุน

       โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเมตตาทุนการศึกษานี้ จากองค์หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร) และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 25 ) และมีการรับทุนการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 จำนวน 5 รุ่น รวม 27 คน และปี พ.ศ. 2566 (ปัจจุบัน) อีกจำนวน 5 คน รวม 32 คน
ดูข่าวสารในเพจ โรงเรียน : 
(1) โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ | Facebook
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 155 ครั้ง