ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564

ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 

   การเปิดโรงเรียนหรือวิทยาลัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จึงได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ OnLine ซึ่งได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการที่โรงเรียนเป็นสำคัญ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ OnSite โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบหลังจากนักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามจำนวน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

นายวุฒิ ขจร 

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

 
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 220 ครั้ง