ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชม วิดีโอโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง’’ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

               

          คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เริ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

            ซึ่งได้ร่วมเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เช่น เครื่อง GPS แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ใช้สำรวจโครงสร้างแหล่งน้ำ สถานะแหล่งน้ำ ทางน้ำธรรมชาติ จัดทำสมดุลน้ำ รู้ความต้องการใช้น้ำ ค่าระดับความสูงต่ำ นำไปสู่การฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพัฒนาโครงสร้างน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีแหล่งเก็บน้ำสำรอง ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็นภูมิคุ้มกัน

       ในปี พ.ศ.2564 ชุมชนบ้านจุมจัง หมู่ 1 หมู่ 9 และ หมู่ 13 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรโครงการ จาก บริษัท  เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง”  โดยมีพื้นที่ดำเนินงานคือ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาสินธุ์ ซึ่งมีระบบน้ำประปาในโรงเรียนแต่ไม่เพียงพอในการอุปโภค อีกทั้งยังไม่มีน้ำบริโภคภายในโรงเรียนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำในการบริโภคสำหรับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน พร้อมทั้งโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เป็นพื้นที่ ที่อยู่ระดับสูงกว่าหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งในอนาคต สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำในการกระจายลงไปพื้นที่และหมู่บ้าน ชุมชน ใกล้เคียงได้ และบริเวณร่องน้ำหนองบ้าน ไม่สามารถรองรับน้ำในขณะที่มีน้ำหลากได้ เนื่องจากตื้นเขินและขาดการฟื้นฟู และการพัฒนา ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำได้  อีกทั้งยังไม่มีฝายกักเก็บน้ำบริเวณร่องน้ำหนองบ้านเพื่อใช้ในช่วงฝนขาดช่วง อีกทั้งยังมีหนองน้ำที่ตื้นเขินใกล้เคียงบริเวณร่องน้ำหนองบ้าน จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ได้

โดยโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง’’ ที่ได้รับ ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ได้วางแผนงานที่ 1 ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากหนองบ้านไปยังโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ พร้อมวางท่อ PE ขนาด 2” ส่งน้ำ ระยะทาง 730 เมตร และจากหอถังโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ถึงหอถังหมู่ 1 บ้านจุมจัง ระยะทาง 800 เมตร

ขุดลอกร่องน้ำหนองบ้านต่อจากงบปี 2562 ระยะทาง 300 เมตร

แผนงานที่ 2 ขุดลอกหนองกุดเต่า พร้อมวางท่อส่งน้ำเชื่อมหนองกุดเต่ากับหน้าฝายหนองบ้าน

แผนงานที่ 3 ทำฝายขั้นบันไดเพื่อชะลอน้ำและกักเก็บน้ำบริเวณร่องน้ำห้วยชัน

ผลการดำเนินงาน โครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง’’ ปี 2564

ชุมชนบ้านจุมจัง หมู่ 1  และ ชุมชนบ้านสุขสันต์ หมู่ 13 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ผู้รับประโยชน์ 3 หมู่บ้าน (หมู่ 1 หมู่ 9 และหมู่ 13) 500 ครัวเรือน 2,000 คน พื้นที่เกษตร 1,300 ไร่

มั่นคงน้ำอุปโภค บริโภคลดค่าไฟฟ้าลง36,000 บาทต่อปี

ปริมาณน้ำเกษตรเพิ่มขึ้น 28,000 ลูกบาศก์เมตร

 

             ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลจุมจัง  ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ( SCG ) และ ผู้บริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) ในการเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ เอ็ดซีจี ร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการผันน้ำจากหนองบ้าน หรือหนองสาธารณะหมู่บ้าน บ้านจุมจัง หมู่ที่ 1 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นมาพักไว้ในแท้งน้ำ ของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ และ แนะนำแนวทางในการต่อยอดนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ทั้งในโรงเรียน ชุมชนใกล้เคียง  ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ต่อไป

ลิ้งวิดีโอใน youtube : https://youtu.be/LkyvxXFFXr0

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 325 ครั้ง