ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 (ฉบับที่ 2)

ตามหนังสือ ที่ กส 51008/ว1363 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่สอง 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำชับและตรวจสอบการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดในการขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) อย่างเคร่งครัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อนุญาตให้โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์เปิดเรียนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 และเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการที่โรงเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้การเปิดโรงเรียนหรือวิทยาลัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จึงได้ขยายเวลาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และจะเปิดการเรียนการสอนแบบ ออนไซต์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศณวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

นาย  วุฒิขจร 

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 

 
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 286 ครั้ง