ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แจ้งเลื่อนระยะเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ ไปจนถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
เรื่อง แจ้งเลื่อนระยะเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ 
------------------------------------------
 ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 261/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 41) ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 15 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 และออกข้อกำหนดตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2565 ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกเขตพื้นที่สถานการณ์และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ควบคุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) กลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่กระจายและ
มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประกอบกับประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมีสัดส่วนที่ยังไม่มากพอจนอาจ
มีความเสี่ยงในการระบาดรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่
ปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในการนี้จังหวัดกาฬสินธุ์จึงให้โรงเรียนทุกโรงเรียนขยายระยะเวลาการเปิดเรียน
Online ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
นาย วุฒิขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,10:43   อ่าน 206 ครั้ง