ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง การเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง แจ้งการเปิดเรียนออนไซต์(On site) และการเรียนออนไลน์ (On line) ------------------------------------------ ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 752/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 42) ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 16 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และออกข้อกำหนดตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกเขตพื้นที่สถานการณ์และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการ ท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ควบคุม และตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งที่ 261/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์อยู่ภายใต้การควบคุม ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีการดำเนินกิจกรรมทั้งบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนั้นโรงเรียน จุมจังพลังราษฎร์จึงเปิดเรียนได้ตามรูปแบบดังต่อไปนี้ (1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้เรียนในรูปแบบออนไลน์(On line) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป (2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนในรูปแบบออนไซต์(On site) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (นายวุฒิขจร) ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 350 ครั้ง