ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์ ของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์

ของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

          ด้วยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ที่ได้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐในระดับปริญญาตรี ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

       บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และวัดดอยธรรมเจดีย์ ซึ่งมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเป็นผู้ดำเนินการ โดยใช้ชื่อทุนว่า ทุนการศึกษามูลนิธิกรุงทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1.เพื่อคืนกำไรสู่สังคมในรูปของทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆ

      ๒.เพื่อให้นักเรียนที่ขาคแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุคมศึกษา

      ๓.เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้คู่คุณธรรมสามารถนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อประเทศในที่สุด เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะต่อสังคมโดยรวม

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

   ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

2.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน

    ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเป็นผู้มีฐานะครอบครัวยากจน

    บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

    ระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ

3. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียรตั้งใจ

    ศึกษาเล่าเรียน ช่วยเหลือสังคมและรู้จักประหยัด อดออม

4. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี มีเกรดเฉลี่ยประมาณ ๓.๐๐

5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค

    ต่อการเล่าเรียน

6. ควรเลือกเรียนในสายวิชาที่ฤนัด สนใจ และตอบรับเรื่องจบ

    แล้วมีงานทำ

7. รายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

8. บิดา-มารดา ต้องไม่รับราชการ หรือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ

9. ต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นพี่ หรือน้อง บิดา หรือมารดาได้รับทุนมูลนิธิกรุงเทพ

   ประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายโอกาส

   ทางการศึกษา มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มการบริหารงานวิชาการ คุณครูภควรรณ ชรารัตน์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 628 ครั้ง