ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เรื่อง แจ้งการเปิดเรียนออนไซต์ (On site) และการเรียนออนไลน์ (On line) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 

ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เรื่อง   แจ้งการเปิดเรียนออนไซต์ (On site) และการเรียนออนไลน์ (On line)

------------------------------------------

 

 

              ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 752/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 42)  ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 16 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565  ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกเขตพื้นที่สถานการณ์และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ควบคุม และตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งที่ 261/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น

 

             ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ภายใต้การควบคุม ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีการดำเนินกิจกรรมทั้งบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ในเขตพื้นที่ตำบลจุมจัง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  และได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ดังนั้นโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์จึงสามารถเปิดเรียนแบบออนไชต์ (On site) ได้ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1  ถึงระดับชั้น ม.6  ให้มาเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป ยกเว้นนักเรียนระดับชั้น ม.5/1 ให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ (On line) เนื่องจากมีนักเรียนระดับชั้น ม.5/1 บางส่วนได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน จึงต้องหยุดเรียนเพื่อกักตัวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

             

                                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

{C}{C}{C}ประกาศ ณ วันที่  21  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

 

(นายวุฒิ  ขจร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 421 ครั้ง